Český lékař ve Švédsku

Obecné informace

Švédsko jako jedna z prvních tří zemí naplno otevřela svůj pracovní trh novým členům EU již v roce 2004 (vedle Velké Británie a Irska). Cesta lékaře do Švédska je snadná neboť se český diplom i specializace uznává automaticky a švédská lékařská legitimace se obdrží na základě srozumitelného byrokratického procesu. Ve Švédsku byl a je díky jak nedostatku ukončených absolventů tak odchodu do penze nedostatek lékařů zejména v severních oblastech, menších městech a v jistých oborech jako je praktický lékař, radiologie a psychiatrie. Úroveň zdravotnictví je velmi vyspělá, nové poznatky se rychle aplikují v praxi. V lékařské přípravě se klade důraz na postgraduální vzdělávání, kurzy a zahraniční stáže. Systém dovolených je velmi velkorysý zejména v oborech se službami. Služby se hradí kombinací náhradního volna a peněz v libovolném poměru a to se dá po dohodě vybrat najednou. Platové podmínky jsou dobré s možností rychlého růstu i přivýdělku v privátním sektoru a to i v době předatestační přípravy, čím severněji, tím lepší. V severských zemích existují některé zvláštní specializace, jako „medicína řídce osídlených oblastí“, kdy po atestaci zvládáte celé spektrum praktického lékaře, malou gynekologii, traumatologii, oční, malou chirurgii atd. Švédi jsou na cizince-lékaře zvyklí neboť tento trend trvá již více než dvacet let. Navíc má stále Švédsko komplex ze své válečné minulosti (neutralita ve 2.sv.v.) a ochotně přijímá cizince. Pro Čechy a Slováky se znalostí němčiny nebo angličtiny není švédština těžká.
Švédsko jako tradičně všechny skandinávské země má velmi vyspělou demokracii a občanskou kulturu a klade se důraz na genderovou vyváženost (ženy jsou v operačních oborech vítány). Hierarchie existuje v podstatě jen na papíře (kromě krále) a tykání je od 60.let ustálená forma verbálního kontaktu. Na druhou stranu to ale znamená, že se těžko prosazuje vlastní vůle, pakliže není plenárně schválená, což někdy vede k průtahům v řešení běžných situací a to ať v práci, na úřadu nebo na poště. Rovnost je v tomto ohledu absolutní. Zasedací pořádek při ranních hlášení byl úspěšně vymýcen již před dvěma dekádami.

Proč do Švédska?

Výhody:

 • Velmi dobře propracovaná struktura předatestačního vzdělávání, včetně operačních oborů. Operuje se od začátku a hodně
 • O dovolené, náhradním volnu a rodičovské dovolené se nediskutuje, jen se včas žádost předloží šéfovi k podpisu
 • Nehierarchičnost, snadněji se diskutuje, konfrontuje, učí
 • Švédsko je obrovská řídce osídlená země s malebnou krajinou, lesy a moři
 • Snadný jazyk
 • Genderová rovnost
 • Služby na vysoké úrovni, téměř vše se dá vyřešit z domova přes internet – banka, nemocenská, daňové přiznání, rodičovská dovolená, imigrační úřad, pracovní schéma, atd.
 • Dobré platové podmínky i pro mladé absolventy, silná valuta

Nevýhody:

 • Velké vzdálenosti, v zimě tma a zima dle zeměpisné šířky
 • Těžko se tvoří nové kontakty s lidmi
 • Nepoměrně menší šance na práci pro nelékařské obory (partnerky/partneři)
 • Nehierarchičnost, hůře se prosazuje vlastní vůle z pozice nadřízeného
 • Progresivní daň – čím více pracujete, tím méně máte
 • „Kafepauzy“ a přestávky na obědy, které jsou hluboce zakořeněny v systému a pomoci se toho času nedovoláte
 • Relativně neefektivní využívání vysokých zdrojů ve zdravotnictví, plýtvání na nesprávných místech, dlouhé čekací doby

Postgraduální vzdělání a hierarchie:

AT-läkare:

Ve Švédsku a některých dalších evropských zemích (např. Rakousko) existuje mezistupeň mezi absolventem a lékařem v předatestační přípravě. Logika věci je taková, že mladý absolvent vyjde ze školy dobře teoreticky připraven avšak s nulovou využitelnou praxí. Toto období trvá 2 roky a nazývá se „obecná příprava“ – almäntjänstgöring (AT). Lékařská legitimace se obdrží až poté. Dotyčný je zaměstnancem nemocnice s omezenými pravomocemi a pobírá za to mzdu. Může psát jen některé recepty, musí všechna rozhodnutí konzultovat a slouží pod odhledem. Kolečko se dělí mezi kmenové obory – chirurgie, interna, gynekologie, praktický lékař atd. AT lékař tedy dokáže po absolvování diagnostikovat a zaléčit většinu onemocnění, zasádrovat, digitalizovat nebo zavést suprapubický katétr. Má velký mezioborový přesah. Toto období také slouží k vyzkoušení si, co ho nejvíce baví a k navázání prvních kontaktů. Pro Čechy a Slováky je toto nepovinné, protože diplom je na úrovni švédské lékařské legitimace, tedy po AT. AT je přese všechno neocenitelná praxe. Bohužel jsou tato místa vypisována velmi pečlivě a omezeně, tudíž šance k přijmutí pro někoho, kdo to nepotřebuje se blíží nule.

Vikarie/vikarierande läkare/vik-UL:

Synonyma, která značí „záskok”. Toto je určeno pro ty, kteří se ještě nerozhodli v jakém oboru chtějí začít. Často se jedná o mladé lékaře těsně po AT, kde si mohou vyzkoušet afinitu k oboru a vydělat nějaké peníze. Nejčastěji se vikarie vyhledávají v období letních prázdnin nebo personálním výpadku kvůli mateřským dovoleným apod. Je to ideální možnost k navázání osobních kontaktů. ST smlouvě (což je velký závazek pro zaměstnavatele) obvykle předchází zkušební období 3-12 měsíců dle prestiže kliniky tímto označením.

ST-läkare:

Po AT a tedy obdržení lékařské legitimace se žádá o práci v kýženém oboru, tedy o „specialiseringtjänstgöring“ – ST. Toto se rovná naší předatestační přípravě. Minimální doba je 5 let. Pro absolvování je třeba kontinuální vzdělávání pod dohledem školitele a praxe dle specifikace pro jednotlivé obory, struktura je ale obecně mezi obory podobná. V praxi to znamená, že na kmenovém pracovišti dotyčný odchodí to, co je tam dostupné (na co má pracoviště akreditaci), a v případě menší nemocnice se na zbytek ST-lékař vyšle na kliniku, kde si doplní zbytek. To v některých případech může znamenat i 1,5 roku mimo domovskou nemocnici. Zaměstnavatel nicméně tím, že Vás přijme, se smluvně zavazuje, že Vám toto umožní a zařídí. Cílem je pak obdržet za každou odchozenou kapitolu standardizované potvrzení o praxi. Druhou částí jsou specializační kurzy, kde platí totéž. Kurzovné, bydlení i cesta jde na účet zaměstnavatele. Jedná se přibližně o 12-15 kurzů za 5 let, které jsou povinné k atestaci a zaměstnavatel Vám toto ve vlastním zájmu musí umožnit. Minimálně 1 kurz a 1 stáž se může absolvovat v zahraničí s plnou úhradou nákladů a platem. Průběh kolečka a délka pododdílů je různá v různých nemocnicích a část se dá přizpůsobit vlastním zájmům.
Atestační zkouška tudíž NENÍ povinná k atestaci. Je to čistě záležitost oborových organizací a je to spíše otázka prestiže. Při návratu do ČR se samozřejmě atestační diplom uznává ať se zkouškou či bez ní. Na druhou stranu Vás zkouška může zvýhodnit před jinými při žádosti o místo např. na větší kliniku.

Underläkare:

Pojem zahrnující vše pod specialistou.

Specialistläkare:

Lékař po atestaci. Jak při ST tak poté se dostává smlouva na dobu neurčitou. Když tedy dostanete ST a budete chtít na pracovišti zůstat, prodlužuje se smlouva automaticky.

Överläkare:

Specialista s 10-tiletou praxí nebo specialista s PhD a 5-tiletou praxí

Cizinec ve ŠvédskuKaždý občan ČR, který absolvoval lékařskou fakultu v Čechách má možnost pracovat ve Švédském království po obdržení švédské lékařské legitimace „läkarlegitimation“. Toto se vyřizuje ve Švédsku na institutu s názvem „Socialstyrelsen“ se sídlem ve Stockholmu. Obdržení legitimace je formální byrokratická procedura nevyžadující nějaké srovnávací zkoušky, jazykové nároky apod. Lékařská legitimace opravňuje lékaře k výkonu své profese jako švédského lékaře bez dalších omezení.

K zažádání je na Socialstyrelsen potřeba doložit:

 • Certified copy of evidence of licence to practice (tzv. Profesní bezúhonnost nebo Certificate of Current Professional Status nebo Certificate of Good Standing). Vydává ČLK, formuláře potřebné k žádosti viz stránky ČLK. V případě, že absolvent nestihl být členem ČLK, může se členství nahlásit a pak zrušit nebo zažádat o potvrzení o nečlenství a tímto doložit, že dotyčný nemohl spáchat nějakou újmu pacientům, jelikož praxi nevykonával. Vydává se anglicky, nemusí se dále překládat.
 • Diplom a vysvědčení. Socialstyrelsen vyžaduje notářsky ověřenou kopii originálu jakož i notářsky ov.překlad do angličtiny. Je možné, že Vás donutí dojít pro ověření kopie překladu na MŠMT.
 • Konformita. Potvrzuje, že vzdělání proběhlo v souladu s EU direktivou. Vydává MZdrČR, ale v češtině. K překladu je potřeba tzv apostila. Celkem složitá procedura. Bližší info na ministerstvu.
 • Potvrzení o totožnosti. Pro osobu již žijící ve švédsku jednoduchá záležitost, stačí zažádat o Personbevis. Pro žadatele neregistrovaného ve švédsku se zasílá ov.kopie pasu, což je v Čechách nelegální. Jediné místo, které toto vyřizuje je švédská ambasáda.
 • Vlastní žádost.

Vše najdete zde: www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseeea/doctor…

Kdy na to?

Absolvent:

Čerstvý absolvent nemá šanci proniknout do velmi žádaných oborů – chirurgické obory, interna, alespoň ve větších městech, vysoce spec. obory, atd. Šance však stále je v oborech praktický lékař, psychiatrie, radiologie. Šance se zvyšuje dále od civilizace, v menších městech a na severu. Nevýhoda výjezdu čerstvého absolventa je očividná, ale kdo má zájem o výše uvedené obory, nebude litovat. Má-li někdo zájem o to vyjet za každou cenu, musí počítat s tím, že si nejprve najde práci jako PL , naučí se jazyk, prostředí a rutiny a pak je po 1-2 letech velká šance na uplatnění i v kýženém oboru, i např. chirurgickém. Výhoda je také ta, že se člověk naučí dělat medicínu pořádně hned od začátku. V Čechách až na výjimky (včetně autora tohoto textu) stráví mladý lékař prvních několik let psaním příjmů a přejímá rutinu starých matadorů, která nemusí vždy být up-to-date, ale tradice oddělení.

V praxi před atestací:

Jestliže čtete tento text a již máte alespoň 1 rok praxe (samostatnost v ambulanci, akutním příjmu, samostatné noční služby), máte velkou šanci v podstatě ve všech základních oborech, vyjma vyhraněných subspecializací. Zaměstnavatele zajímá především produkce a Vaše jazykové schopnosti.

Po atestaci:

V tomto případě doporučuji kontaktovat přímo zprostředkovatelskou firmu na sehnání práce, kterých se dá vygooglovat více, zpravidla nečeské. Firma Vám nabídne 16-ti týdenní jazykový kurz ve Španělsku, uhradí ho, diety, bydlení i s rodinou, odstěhování, zařídí pohovor s budoucím zaměstnavatelem a cestu. Vyřídí též veškeré potřebné dokumenty za Vás. Výhody jsou zřejmé, nevýhoda je, že si můžete příliš navyknout českému prostřední, které je diametrálně odlišné od švédského, jiné metody, kultura, hierarchie, atd. Je zřejmé, že když si vše platíte sami, dochází Vám peníze na kurzy a tlačí Vás čas, je efektivita učení maximální. Jsou známé případy specialistů (nečeských), se kterými byl rozván pracovní poměr pro neschopnost se naučit jazyk za celý rok a neschopnost přizpůsobit se švédským standardům.

Jak sehnat práciDůležité je si uvědomit, že zaměstnavatel chce slyšet 3 věci: umíte švédsky na komunikativní úrovni, máte legitimaci a jste schopni vývoje a v dohledné době produkovat na jejich oddělení. Cizinec absolvent je tudíž znevýhodněn, ale např. na obvodě je i pro zaměstnavatele v rozumné době šance, že s jazykovou zdatností dosáhnete samostatnosti během krátké doby. Práce se v podstatě nedá sehnat z Čech (vyjma přes firmu u specialistů). Inzeráty se vypisují velmi málo, poptávka je ale daleko větší, než se z četnosti inzerátů zdá. Nejlepší cesta je tudíž odjet do Švédska rovnou, s anebo i bez základních jazykových znalostí (za měsíc v Čechách se naučíte to, co za jeden den intenzivního kurzu ve Švédsku). Těsně před odjezdem odešlete všechny potřebné doklady k žádosti o legitimaci (vyřízení na švédské straně trvá max. 3 měsíce, spíše méně) a během této doby se učit intenzivně jazyk. Po zvládnutí základní komunikace začněte objíždět nemocnice a klepat na dveře primářů. Není nad osobní kontakt. V případě, že chcete komunikovat spíše písemně (je dobré kombinovat všechny metody), je šance u osob s praxí, vzácně u absolventů. Toto ihned vyplyne ze standardizovaného CV a doloženého standardizovaného motivačního dopisu, které jsou nutností. Motivační dopis i CV VŽDY! přizpůsobujte danému oddělení. Vše se píše švédsky, NIC anglicky. Máte-li známého zabývajícího se personalistikou, poproste jej a připravte si tyto formy dopředu, jde o profesionalitu.

Fellowship.

Fellowship je možnost tzv. "auskultace" (učení, pozorovaní, asistence u operací, vědecká činnost) na dobrovolné bázi zpravidla zdarma event. po dohodě za např. podíl z grantu. Vyjednává se individuálně a lékař nemusí mít lékařskou legitimaci, čímž ale nemá jakékoliv klinické lékařské pravomoce. Tím také odpadá problém jazyka. Fellows jsou ve Švédsku vnímáni jako zpravidla zahraniční lékaři, kteří mají zájem o specifickou oblast, např. podívat se na transplantace dělohy, která se uskutečnila první na světě v Göteborgu, a pak svá pozorování přenesou na domácí půdu. Občas se vypisují stáže (fellowships), které jsou hrazeny z fondu firem, nadací nebo bohatých filantropů. Tam se pak jedná i o mzdu. Je to ale spíše výjimka a týká se, jak jsem uvedl výše, zejména vědců nebo kliniků s vyhraněným zájmem. Fellowship je tudíž výborný k navázání kontaktů. Fellowship je přebrán z anglosaských zemí, nemá však žádnou oficiální formu. Zjednodušeně, když se Vám něco líbí, napište tam, vychvalte je a napište, že Vás přesně toto vždy zajímalo a chcete to dělat zadarmo a doložte to svými články, praxí, vědeckými merity.
Není nad osobní kontakt. Jestliže máte vědecké ambice, eventuálně vlastní projekt a podobný probíhá někde na švédské půdě, kontaktujte jejich kliniku. Za studií využijte možnosti ERASMU, IFMSA a jiných stáží. Jestliže jste již v praxi, pokuste se dostat na nějaký mezinárodní kongres a oslovte švédského profesora, navažte kontakt. Jestliže nebudete mít finanční nároky na kliniku (což vždy vyžaduje byrokracii, peníze z rozpočtu kliniky a práci navíc pro šéfa), rádi Vás přijmou jako auskultanta i na několik měsíců a pochlubí se, co Oni umí. Možností je spousta.

Jazyk.

Oficiálně neexistuje požadavek na úroveň jazykové znalosti, ale čím dál tím více vyžaduje zaměstnavatel schopnost na úrovni minimálně B2. Této úrovně dosáhne rodilý němec za méně než 6 týdnů, Čech s dobrou znalostí němčiny a angličtiny za 2 až 2,5 měsíce, ostatní za 3-4 měsíce. Dobré intenzivní kurzy nabízí např. Folkuniversitetet.se, která se nachází v každém větším městě.

Připravil:
Vojtěch Čapek

Medicarrera

6 let 5 měsíců zpět

Comment

Máte-li někdo zájem o práci lékaře ve Skandinávii, Medicarrera zajišťuje jazykový kurz pro celou rodinu a podporu během celého procesu. Veškeré níže nabízené služby agentury jsou pro vybrané uchazeče ZDARMA.

NABÍZÍME:
Trvalou smlouvu.
Atraktivní plat.
Školení v rámci pracovní doby.
Výpomoc při hledání: bydlení, školy a mateřské školky.
Po počátečním pohovoru pozvání na studijní cestu do Skandinávie k poznání Vašeho regionu a pracovního prostředí.
Asistenci s náklady na přestěhování a přemístění.
Intenzivní jazykový kurz, i pro Vaši rodinu.
V průběhu jazykového kurzu €700 čísté odměny za měsíc, dále měsíční příspěvek €70 na každé dítě, apartmán zdarma a úhradu cestovních nákladů pro celou rodinu.
Skvělou příležitost profesionálního růstu.

POŽADUJEME:
Odborný titul lékaře-specialisty uznaný v EU.
Absolvování intenzivního jazykového kurzu.
Motivaci k životu a práci ve Skandinávii.

Více informací v angličtině a nabízené pracovní pozice naleznete zde: https://medicarrera.com/healthcare-jobs-scandinavia/

Po snadné registraci se Vás již ujmou přímo pracovnice agentury, které s Vámi proberou konkrétní nabídku a požadavky na profil.